විශේෂාංග නිෂ්පාදන

ZHONGCHUAN DIGITAL ඉක්විප්මන්ට් කම්පැණි. ලිමිටඩ්,.,  අධි-තාක්ෂණික ව්යාපාර නිපදවන ලද්දකි ලියාපදිංචි සහ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිපදවන ලද්දකි පරිපාලන, නිපදවන ලද්දකි Zhongchuan ඩිජිටල් උපකරණ සමාගම ලිමිටඩ්, විසින් අනුමත කරන ලෙස. තොරතුරු කර්මාන්ත අමාත්යාංශය විසින් කරන ලද රැහැන් රහිත සම්ප්රේෂණය උපකරණ නිෂ්පාදනය ව්යාපාර වේ. එය ගුවන් විදුලි චිත්රපට හා රූපවාහිනී රාජ්ය පරිපාලනය විසින් ගුවන් විදුලි සම්ප්රේෂණ උපකරණ ජාලය සහතිකය ලබා ඇති ව්යාපාර වන අතර, එය එක් ...

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්